Myllykoski (4)

A forest scene at Myllykoski.

Date: 10/03/2012